Jak zmienia się rachunek za prąd po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej?

W dzisiejszych czasach chyba nikt z nas  nie wyobraża sobie funkcjonowania w firmie czy w domu bez energii elektrycznej. Wykonanie najprostszej czynności wymaga jej użycia, począwszy od włączenia tostera, czy ekspresu do kawy, a skończywszy  na zapaleniu nocnej lampki przy łóżku wieczorem przed snem. Wpływa to oczywiście na wyraźny wzrost zużycie energii elektrycznej zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Taka sytuacja ma bezpośredni wpływ na podwyżki cen zarówno dla firm jak i gospodarstw domowych. Nawet przy dzisiejszych chwilowych wahaniach cen na Towarowej Giełdzie Energii trend wzrostowy jest widoczny od kilku lat. Z tego właśnie względu coraz więcej firm, jak i w szczególności konsumentów indywidualnych decyduje się na zamontowanie własnej elektrowni słonecznej, tak aby produkowała ona głównie energie na ich własne potrzeby.

Podstawowa zaletą instalacji fotowoltaicznej jest pewność, że w znaczącym stopniu wpłynie ona na obniżenie rachunków za energie elektryczną u odbiorcy końcowego, którym może być zarówno klient indywidualny jak i klient biznesowy. Wpływ na to ma prosumencki system rozliczania z Operatorem Systemu Dystrybucji, który gwarantuje nam obniżenie opłat za energie pobieraną z sieci elektroenergetycznej dzięki wprowadzeniu wcześniej do niej nadwyżek wyprodukowanych przez naszą własną instalację fotowoltaiczną.

Wiele osób, które rozważają montaż instalacji fotowoltaicznej zastanawia się czy tak naprawdę rachunki są rzeczywiście jak się o tym mówi i pisze. Chcąc rozwiać te wątpliwości przedstawimy na  przykładzie jakiej wysokości rachunki płacą Ci, którzy już zdecydowali się zostać prosumentami i czują pozytywne zmiany w swoim portfelu.

Pierwszą zauważalną zmianą na fakturze za energię elektryczną po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej jest brak tabeli z prognozą sprzedaży. Pojawiają się natomiast dwie nowe tabele:

  • tabela z danymi dotyczącymi odczytów z licznika na początku i na końcu okresu rozliczeniowego oraz sumą pobranej i wprowadzonej do sieci energii,
  • tabela ze szczegółowymi danymi o energii wprowadzonej oraz odebranej w systemie.

Podany przykład dotyczy instalacji fotowoltaicznej o mocy 6,72 kWp oraz pierwszego miesiąca użytkowania instalacji w taryfie G12.

Przykładowa faktura za energie elektryczną wystawiona przez Zakład Energetyczny skład się z dwóch części kosztowych. Pierwsza część dotyczy fizycznego zużycia energii elektrycznej, druga zaś odpowiada za rozliczenie usług związanych z dystrybucja energii elektrycznej.

Wszystkie składowe kosztów wyszczególnione są w tabelach na fakturze, i dzielą się na koszty stałe oraz koszty zmienne. Koszty zmienne uzależnione są od faktycznego zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego.


Energia czynna – tutaj podawana z podziałem na strefy – ilość energii pobranej w danych porach.
Opłata handlowa – związana z obsługą klienta, stosowana głównie w cennikach promocyjnych u klientów indywidualnych. Będąc klientem indywidualnym posiadającym własną instalację fotowoltaiczną warto zastanowić się nad tym, czy cennik promocyjny z opłatą handlową jest zasadny i czy warto go podpisać.

*Składnik stały stawki sieciowej – opłata stała za świadczone usługi dystrybucji uzależniony od mocy umownej zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucji.

Stawka opłaty przejściowej – opłata uiszczana do elektrowni z tytułu przedterminowego rozwiązania Kontraktów Długoterminowych (KDT). Opłata obowiązuje od 2009 roku kiedy to zgodnie z zaleceniami zostały rozwiązane kontrakty długoterminowe na zakup energii przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Jej obowiązywanie wygaśnie w 2027 roku ( stąd nazwa przejściowa), a jej wysokość określa Urząd Regulacji Energetyki.

Stawka jakościowa – to opłata za korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego, czyli sieci operatora systemu przesyłowego firmy PSE. Wysokość tej opłaty wynika z kosztów utrzymania całego systemu i zapewnienia niezawodność bieżących dostaw energii elektrycznej, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości dostaw energii elektrycznej na danym obszarze dystrybucji.

Składnik zmienny stawki sieciowej – to opłata zmienna pobierana za każdą kWh zużytą przez odbiorcę. Opłata ta pokrywa również koszty zakupu energii przez dystrybutora koniecznej do pokrycia np. strat sieciowych oraz kosztów związanych z transportem energii sieciami należącymi do innych operatorów oraz przedsiębiorstw energetycznych.

Stawka opłaty abonamentowej – wynika z obsługi polegającej na odczytywaniu wskazań układu pomiarowo-obliczeniowego i jego kontroli; zróżnicowana ze względu na długość okresu rozliczeniowego.

Z punktu widzenia prosumenta ważna jest również tabela zawierająca zestawienie ilości energii pobranej oraz oddanej do sieci.

Kolumna 1 przedstawia ilość energii pobranej z sieci, kolumna 2 – energię wprowadzoną do sieci. Dla posiadacza instalacji fotowoltaicznej najważniejsza jest kolumna numer 5, gdzie podana jest ilość energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej ale po uwzględnieniu współczynnika ilościowego, który wynika z wprowadzonego dla prosumentów systemu opustów.

Różnica między wartościami w dwóch ostatnich kolumnach informuje, jaka część energii zmagazynowana jest w sieci energetycznej i pozostaje do wykorzystania w ciągu kolejnych 365 dni.

Podliczając – rachunek po zamontowaniu fotowoltaiki wynosi 18,34 zł. Porównując z poprzednimi rachunkami przed montażem, których wartość oscylowała  w wysokości około 230 zł/miesiąc, jest to oszczędność rzędu 92%.

Podsumowując,  budowa instalacji fotowoltaicznej to inwestycja, która zwraca się relatywnie szybko, gdyż zwrot może nastąpić w okresie 5-7 lat. W kolejnych latach oszczędności z produkcji energii elektrycznej mogą wesprzeć domowe budżety.